International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2017, Vol. 8(2) 15-26

A Study of Determining Teacher Candidates’ Violence Perception

Havise Çakmak Güleç & Bülent Güven

pp. 15 - 26   |  Manu. Number: MANU-1712-08-0003

Published online: December 12, 2017  |   Number of Views: 153  |  Number of Download: 710


Abstract

Violence defined as situation or behaviors like toughness, being sternandrude behaviour, supressing people defined as theuse of bruteforce, intimating or leaving people emotionally helpless is a concept also defined as a social problem which can be analyzed with its different kinds and has been described several times in different periods. Violenceis  seen more frequently in recenty ears that its reasons, kinds and the results of precautions are constantly examined and problem solving researche shave lead to expectations.

This study aims to determine Teacher can did ate’s violence perception  of University students that are going to work in pre-schoolor primary schools and to find out whether there are any differences between their perception features among different variances. As a paradigm, teacher can did ates who are studying at the departments of pre-school and primary school teaching in the Faculty of Teaching. Indetermining the paradigm in this way, that the age groups that the teacher can did ates will serve shows the features of a critical period especially in personality development and earning positive affective qualities has become a starting point for researchers.

In the study performed in descriptive features, the answers the participant teacher can didates gave to the violence perception determining scale developed by Güven and Güleç (2010) have been examined through non-parametical statistical calculation techniques; in the findings achieved as a result of the examining, in the answers the participants gave, it has been assigned that the education level of the parents does not differ with regards to the settlement they reside in, and that it may differonly a little in some factors from the point of the department they studied, the education level of the father, the time of the education, the level of class in which they studied and gender parameters. Depending on the findings, comment, discussionand conclusion parts are addressed in the fulltext.

Keywords: Violence, Teacher candidate, Preschool, Primary School Teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gulec, H.C. & Guven, B. (2017). A Study of Determining Teacher Candidates’ Violence Perception. International Journal of Educational Researchers, 8(2), 15-26.

Harvard
Gulec, H. and Guven, B. (2017). A Study of Determining Teacher Candidates’ Violence Perception. International Journal of Educational Researchers, 8(2), pp. 15-26.

Chicago 16th edition
Gulec, Havise Cakmak and Bulent Guven (2017). "A Study of Determining Teacher Candidates’ Violence Perception". International Journal of Educational Researchers 8 (2):15-26.

References
 1. Alpöge, G.(2003). “Çocuk Edebiyatına Yansıyan Şiddet”. Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet Sempozyumu. Osmangazi üniversitesi Basımevi, Eskişehir. Barut, Y. (2004). Ortaöğretimkurumlarındaçalışanöğretmenlerinempatikeğilimdüzeyleri ileçatışmaeğilimidüzeylerininbazıdeğişkenleraçısındanincelenmesi.Makale XIII. UlusalEğitimBilimleriKurultayı’ndabildiriolaraksunulmuştur, İnönüÜniversitesi EğitimFakültesi, Malatya.S.244. 3.Baskı [Google Scholar]
 2. Bozoğlan, B. (2010). Balkan ülkeleri üniversite öğrencilerinin çatışma ve şiddete ilişkin farkındalık düzeyleri ve çatışma çözme stilleri..Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş. (2010).SosyalBilimlerİçinVeriAnalizi El Kitabı, 11.Baskı, Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Çoban, A.,İşcen, F. “Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Ortamında Meydana Gelen İstenmeyen Davranışlara İlişkin Gösterdikleri Tepkilerinin Değerlendirilmesi.”. I.Şiddet ve Okul:Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler, Uluslar arası Katılımlı Sempozyum, 28-31 Mart, İstanbul 2006. [Google Scholar]
 5. Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler konulu 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi [Google Scholar]
 6. Deveci, H., Yılmaz, F. Ve Karadağ, R., (2008). Öğretmen Adaylarının Barış Eğitimi Algıları. EJER. 30, ss:63-80 [Google Scholar]
 7. Deveci, Karadağ ve Yılmaz (2008).” İlköğretim Öğrencilerinin Şiddet Algıları.” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Bahar, C. 7, S. 24 (351-368). [Google Scholar]
 8. Earged.meb.gov.tr/tamamlanan/siddet_algisi.pdf [Google Scholar]
 9. Gümüş A. ”Şiddetin Nedenleri”. Toplumsal Bir Sorun Olarak Şiddet Sempozyumu, 20- 21 Mayıs , Ankara, 2006. [Google Scholar]
 10. İldeş, N. (2003) . Aile ve Şiddet. Radyo ve Televizyonlarda Şiddet ve İntihar Haberleri. Başbakanlık Basımevi Ankara. [Google Scholar]
 11. Kline, P. (1994). An easyguidetofactoranalysis, New York: Routledge. [Google Scholar]
 12. Kocacık, F. (2005). “Şiddet Olgusu Üzerine.” C.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:1 [Google Scholar]
 13. Mertoğlu, M. “1997-2005 Yılları Arasında İstanbul’da Öğretmenlerin Öğrencilere Uyguladıkları Şiddetin İncelenmesi”. I.Şiddet ve Okul:Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler, Uluslar arası Katılımlı Sempozyum, 28-31 Mart, İstanbul,2006. [Google Scholar]
 14. Özbey, S.,Alisisnanoğlu, F. (2009). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların Problem Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 493-517. [Google Scholar]
 15. Sargın,N., (2010). Öğretmen Adaylarının Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt 16, Sayı 4, ss: 601-616 [Google Scholar]
 16. Sivri, M. “Kafka’nın Babama Mektubunda ve Susana Tamaro’nun Öyle Bir Çocukluk (Tek Ses İçin) Adlı Öyküsünde Kötü Tanımlanmış Çocukların Dramı Ve Şiddetin Kaynağı”. Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet Sempozyumu. Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2003 [Google Scholar]
 17. Şahin, H. vediğ. (2010). KişilerarasıİlişkilerveEtkiliİletişim, (Ed: Kaya, A.), 1. Baskı, PegemAkademi, Ankara. [Google Scholar]
 18. Uysal, H., Dinçer, Ç., (2013). Okul Öncesi Dönemde Karşılaşılan Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. EducationandScience, 38 (169), 328-345 [Google Scholar]
 19. Ünsal, A. (1996)”Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi”.Cogito, Sayı:6-7, Kış-Bahar. Sayfa:91-104 [Google Scholar]
 20. www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2736&Itemid=70 [Google Scholar]
 21. Yeşilyaprak B.(Ed.). 2002. “Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi.” PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]