International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2014, Vol. 5(3) 14-26

Research Trends in Curriculum And Instruction Field in Spain

Subhan EKSIOGLU, Duygu GUR-ERDOGAN & Kerim KARABACAK

pp. 14 - 26   |  Manu. Number: ijers.2014.007

Published online: December 01, 2014  |   Number of Views: 183  |  Number of Download: 698


Abstract

The aim of this study is to determine the subjects, types and methods of the studies carried out especially on educational curriculum and instruction in Granada University in Spain, and to examine these studies’ similar/different aspects with Turkish studies. Therefore, the essays published between January 2000-June 2014 in the educational curriculum and instruction journals were included in the study. The essays were subjected to content analysis through “Essay Classification Form” evaluating year, number of author, subject, method, data collection instrument, sample property and data analysis technique. The research results showed that most of the essays were single-authored; prepared on learning, teaching, teacher training and curriculum development and instruction evaluation; and qualitative studies in theoretical type. It was concluded that descriptive analysis were often used in the qualitative essays while frequency/percentage values, mean/standard deviation values, graphic description, t-test, correlation analysis, ANOVA and structural equation model were preferred in the quantitative essays

Keywords: curriculum and instruction, research trends, scientific research


How to Cite this Article?

APA 6th edition
EKSIOGLU, ., GUR-ERDOGAN, D. & KARABACAK, K. (2014). Research Trends in Curriculum And Instruction Field in Spain. International Journal of Educational Researchers, 5(3), 14-26.

Harvard
EKSIOGLU, ., GUR-ERDOGAN, D. and KARABACAK, K. (2014). Research Trends in Curriculum And Instruction Field in Spain. International Journal of Educational Researchers, 5(3), pp. 14-26.

Chicago 16th edition
EKSIOGLU, Subhan, Duygu GUR-ERDOGAN and Kerim KARABACAK (2014). "Research Trends in Curriculum And Instruction Field in Spain". International Journal of Educational Researchers 5 (3):14-26.

References
 1. Alper, A. ve Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. Turkish Online Journal of Educational Technology, 8 (2), 124-135. [Google Scholar]
 2. Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2014). Türkiye’de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 177-201. [Google Scholar]
 3. Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B. ve Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, [Special edition] 23-45. [Google Scholar]
 4. Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1), 565-580. [Google Scholar]
 5. De Vries, M.J. (2004) Trends in technology education research, Research Trends in Science, Technology and Mathematics Education Review talks delivered at epiSTEME-1, an international conference to review research on Science, Technology and Mathematics Education December 13-17, 2004, International Centre, Goa, 175-196 [Google Scholar]
 6. Dönmez, B. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması üzerine bazı eleştiriler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13, 71-78. [Google Scholar]
 7. Englund, T. (2006). New trends in Swedish educational research. Scandinavian Journal of Educational Research 50 (4), September, 383-396. [Google Scholar]
 8. Erdoğmuş, F. U., ve Çağıltay, K. (2009). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler. Akademik Bilişim, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Harran Üniversitesi, 389-393. [Google Scholar]
 9. Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). Türkiye’deki eğitim bilimleri doktora tezlerinin özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 43-75. [Google Scholar]
 10. Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (1), 455-459. [Google Scholar]
 11. Gömleksiz, M.N. ve Bozpolat, E. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (7), 457-472. [Google Scholar]
 12. http://www.shanghairanking.com/World-Universitv-Rankings/Universitv-of-Granada.html erişim tarihi: 17.08.2014. [Google Scholar]
 13. http://www.ugr.es/en/ erişim tarihi: 10.07.2014. [Google Scholar]
 14. Küçükoğlu, A. ve Ozan, C. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (12), 27-47. [Google Scholar]
 15. Matthews (2004) The ımpact of ıdealist and relativist philosophies of science on contemporary science education research, Research Trends in Science, Technology andMathematics Education Review talks delivered at epiSTEME-1, an international conference to review research on Science, Technology and Mathematics Education December 13-17, 2004, International Centre, Goa, 197-234 [Google Scholar]
 16. Mihalca, L. ve Miclea, M. (2007). Current trends in educational technology research. Cognipe, Creier, Comportament / Cognition, Brain, Behavior, XI (1) (March), 115 - 129. [Google Scholar]
 17. Obonya, P ve Toure, K (2003). Emerging trends in research on the quality of education, Educational Research Network for West And Central Africa, E R N W A C A, Preliminary Report, Bamako, MALI [Google Scholar]
 18. Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4 (1), 116-136. [Google Scholar]
 19. Öğülmüş, S. (1991). İçerik çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24 (1), 213¬228. [Google Scholar]
 20. Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran, 11 (1), 323-343. [Google Scholar]
 21. Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. ve Dündar, H. (2014). Eğitim ve Bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39 (173), 430-453. [Google Scholar]
 22. Sözbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22. [Google Scholar]
 23. Stacey K. (2004). Trends in mathematics education research:the example of algebra education, Research Trends in Science, Technology and Mathematics Education Review talks delivered at epiSTEME-1, an international conference to review research on Science, Technology and Mathematics Education December 13-17, 2004, International Centre, Goa, 147-176 [Google Scholar]
 24. Şahin, E.Y., Kana, F. ve Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10 (2), 356-378. [Google Scholar]
 25. Tavşancıl, E ve Aslan, A. E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon. [Google Scholar]
 26. Treagust, D. (2004). Trends in science education research, Research Trends in Science, Technology and Mathematics Education Review talks delivered at epiSTEME-1, an international conference to review research on Science, Technology and Mathematics Education December 13-17, 2004, International Centre, Goa, 125-146 [Google Scholar]
 27. Ukpong, I ve Udoh, N.S. (2012). Functıonal cumculum development and qualıtatıve education for values, knowledge, skıll and natıonal development The Nigerian Academic Forum 23 (1), November, 1-9. [Google Scholar]
 28. Yalçın, N., Bilican, S., Kezer, F. ve Yalçın, Ö. (2009). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinde yayımlanan makalelerin niteliği: İçerik analizi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. (1-3 Mayıs 2009) Çanakkale. [Google Scholar]
 29. Yalçınkaya, Y. ve Özkan, H.H. (2012). 2000-2011 yılları arasında eğitim fakülteleri dergilerinde yayımlanan matematik öğretimi alternatif yöntemleri ile ilgili makalelerin içerik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (16), 31-45. [Google Scholar]
 30. Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 78-97. [Google Scholar]