International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2018, Vol. 9(5) 46-51

Stadyumlardaki Güvenlik Önlemlerine İlişkin Taraftar Algılarının İncelenmesi

Ali Serdar Yücel - İsa Çiftçi - Özgür Karataş - Çetin Tan & Emine Öztürk Karataş

pp. 46 - 51   |  Manu. Number: MANU-1901-05-0003

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 86  |  Number of Download: 717


Abstract

Bu çalışmanın amacı stadyumlardaki güvenlik önlemlerine ilişkin taraftar algılarının katılımcıların bazı demografik özelliklerine göre incelenmesidir. Çalışma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Çalışmada Taştan ve Ataman Yancı (2016) tarafından geliştirilmiş ve 4 alt boyutu olan (sırasıyla “Alınan güvenlik tedbirlerinin yeterliliği algısı”, “Çıkan şiddet olaylarının güvenlik güçleri tarafından engellenebilme algısı”, “Stadyumlarda güvenlik sistemlerinin kullanılma algısı”, “Stadyumlara girişlerde kontrollerin yapılma algısı”) bir ölçek formu kullanılmıştır. Ölçek formu Elazığspor taraftar gruplarına (Efsaneler, Abluka ve Milliyetçi Elazığsporlular) basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 290 üyeye uygulanarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde tanımlayıcı istatistikler, ikili karşılaştırmalarda t-testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında ise ANOVA testi uygulanmıştır. Sonuç olarak katılımcılar tarafından stadyumlarda özel ve kamu güvenlik birimleri tarafından alınan saha içi ve dışı güvenlik önlemlerinin olumlu algılandığı, bununla beraber maça gitmeme nedeni olabildiği tespit edilmiş, ayrıca katılımcıların stadyum güvenliğine ilişkin algılarına yönelik olarak cinsiyet ve yaş değişkenine göre anlamlı farklılık olmadığı, eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Stadyum, Güvenlik, Taraftar, Elazığspor.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tan, A.S.Y.-.I.C.-.O.K.-.C. & Karatas, E.O. (2018). Stadyumlardaki Güvenlik Önlemlerine İlişkin Taraftar Algılarının İncelenmesi . International Journal of Educational Researchers, 9(5), 46-51.

Harvard
Tan, A. and Karatas, E. (2018). Stadyumlardaki Güvenlik Önlemlerine İlişkin Taraftar Algılarının İncelenmesi . International Journal of Educational Researchers, 9(5), pp. 46-51.

Chicago 16th edition
Tan, Ali Serdar Yucel - Isa Ciftci - Ozgur Karatas - Cetin and Emine Ozturk Karatas (2018). "Stadyumlardaki Güvenlik Önlemlerine İlişkin Taraftar Algılarının İncelenmesi ". International Journal of Educational Researchers 9 (5):46-51.

References

  Taştan, H. Ş., Ataman Yancı, H. B., (2016). Stadyumlarda Alınan Güvenlik Önlemlerine İlişkin Seyirci Algı Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 10, Sayı 3.

  Gültekin, O., Doğan, M., Doğan, A., Eylen, B. (2000). Futbol Sahalarında Şiddet Ve Emniyet Güçlerinin Tutumu Üzerine Bir Araştırma. 21.Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 14-15 Kasım. Ankara: Biga Basım Yayım, 25-27.

  Yetim, A. (2000). Sosyoloji ve Spor (1. Baskı). Ankara, Topkar Matbaacılık.

   Afacan, E., Onağ, Z., Demiroran, D., Çobanoğlu, G., (2017). Profesyonel Futbolcuların Görüşlerine Göre Futbolda Şiddetin Kaynakları ve Önleme Yöntemleri: Tarsus İdman Yurdu Erkutspor- Yeni Salihlispor Maçı Örneği, International Journal of Social Science Research, 6 (2), 124-141, Mersin.

  Tabachnick BG, Fidell, LS.  (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.). Boston: Pearson.

  Gültekin H., Soyer, F. (2010). Türk Futbolunda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Emniyet Uygulamalarının Yasalar Çerçevesinde İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt:7, sayı:1, 1219-1242.

  Yüksel, M., (2003).”Emniyete Düşen Görevler”, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Futbolda Şiddet ve Önlenmesi Sempozyumu, 377, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi

  Saz, İ., (2013). Spor - Şiddet İlişkisi, Nedenleri Ve Çözüm Önerileri, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sayı:2, ss. 137-157.