International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2015, Vol. 6(2) 32-42

Special Field Competencies of Classroom Teacher Candidates Canakkale Onsekiz Mart University Example

Gizem Engin & Salih Zeki Genc

pp. 32 - 42   |  Manu. Number: ijers.2015.006

Published online: July 01, 2015  |   Number of Views: 157  |  Number of Download: 751


Abstract

As classroom teaching is a multidisciplinary and interdisciplinary field, classroom teachers are expected to be equipped with different competencies when compared to other teachers. In this research, it is aimed to determine the special field competencies of classroom teachers. Within the frame of this main purpose, it is examined whether the special field competencies of classroom teacher candidates show significant differentiation according to the variables of gender, order of preference, type of education and academic success. The research is conducted with 207 teacher candidates studying their 4th year at Çanakkale Onsekiz Mart University, Undergraduate Program of Classroom Teaching, by using “Classroom Teaching Special Field Competency Scale” developed by Kahramanoğlu and Ay (2013). As a result of the research, it is seen that the total points (average=3.93) of teacher candidates’ special field competency are adequate and according to sub-dimensions, their competency level vary. It is conducted as a result that special field competencies of teacher candidates do not show a significant differentiation according to the variables of gender, order of preference and academic success and in terms of the variable of education type, there is a differentiation in countenance of teacher candidates studying evening education program.

Keywords: Teacher competencies, teacher candidates, classroom teacher, classroom teaching special field competencies.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Engin, . & Genc, S.Z. (2015). Special Field Competencies of Classroom Teacher Candidates Canakkale Onsekiz Mart University Example. International Journal of Educational Researchers, 6(2), 32-42.

Harvard
Engin, . and Genc, S. (2015). Special Field Competencies of Classroom Teacher Candidates Canakkale Onsekiz Mart University Example. International Journal of Educational Researchers, 6(2), pp. 32-42.

Chicago 16th edition
Engin, Gizem and Salih Zeki Genc (2015). "Special Field Competencies of Classroom Teacher Candidates Canakkale Onsekiz Mart University Example". International Journal of Educational Researchers 6 (2):32-42.

References
 1. Akpınar, B., Turan, M. ve Tekataş, H. (2004). Öğretmen adaylarının gözüyle sınıf öğretmenlerinin yeterlilikleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya. [Google Scholar]
 2. Akyüz, Y. (2012). Türkiye’de öğretmenlerin toplumsal değişmedeki etkileri (1839-1950)(2. Baskı) . Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 3. Aydın, B., Bıçak, B. ve Kaya, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen yeterliklerini kazanma düzeylerine ilişkin algıları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010. Elazığ Fırat Üniversitesi . E.A: http://usos2010.firat.edu.tr/bildiriler/ , E.T:25 12. 2014. [Google Scholar]
 4. Bülbül, Ş.M. ve Slogar, S.M. (2012). Öğretmen özel alan yeterlilikleri ne kadar özel: pedagojik alan bilgisinin yapısının yeniden gözden geçirilmesi, X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (27-30 Haziran), Niğde Üniversitesi. [Google Scholar]
 5. Special Field Competencies of Classroom Teacher Candidates Çanakkale Onsekiz Mart University Example [Google Scholar]
 6. Çakmak, E. ve Civelek.F. (2013). Sınıf öğretmenliği lisans programının MEB özel alan öğretmen yeterlikleri açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 349-367. [Google Scholar]
 7. Demiral, H., Baydar, F. ve Gönen, İ. (2010). Sınıf öğretmenliği özel alan yeterlilikleri hakkında öğretmen adaylarının görüşleri, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010. E.A: Elazığ Fırat Üniversitesi http://usos2010.firat.edu.tr/bildiriler/ adresinden E.T: 12.10.14. [Google Scholar]
 8. Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Chicago: Henry Regnery for Tomorrow’s World First Results from PISA 2003. “The Learning Environment and the Organisation of Schooling.” E.A:http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/58/59/33918026.pdf , E.T: 07.09.14. [Google Scholar]
 9. Gözütok, F.D. (1995). Öğretmenlerin demokratik tutumları. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları. [Google Scholar]
 10. ILO (Internatıonal Labour Organization ) (2012). Sectoral Activities Department Final Report E.A.: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed dialogue/— sector/documents/meetingdocument/wcms 204803.pdf E.T: 05.02.2014 [Google Scholar]
 11. Kahramanoğlu, R. ve Ay, Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından analizi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(2), 285-301. [Google Scholar]
 12. Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 73-84. [Google Scholar]
 13. Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 14. Kılıç, A. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirme programında yer alan derslerin öğrenilme düzeyi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 136-145 [Google Scholar]
 15. Köksal, N. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin öğretmen, müdür ve bakanlık yetkilileri tarafından değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) 23, 36-46. [Google Scholar]
 16. Kuğuoğlu, İ. H. (2004). Sınıf öğretmenliği mezunu aday öğretmenlerin kendi algılarına göre sınıf yönetimi alanındaki yeterliklerini algılamalarına dair görüşleri ve önerileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. E.A:http://www.pegem.net/akademi/index.aspx E.T: 12.10.2014. [Google Scholar]
 17. M.E.B. (2008). Sınıf öğretmenliği alan yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/alansinif.html E. T: 03,08.2014. [Google Scholar]
 18. Mentiş Taş, A. (2004). Sosyal bilgiler öğretmenliği eğitimi program standartlarının belirlenmesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 28-51. [Google Scholar]
 19. Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun 0/temelkanun 0.html [Google Scholar]
 20. ,E.T: 10.08.2014 [Google Scholar]
 21. OECD (Organısatıon for Economıc Cooperatıon and Development) (2004). Learning [Google Scholar]
 22. Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 221-232. [Google Scholar]
 23. Özer, B. ve Gelen, İ. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine sahip olma düzeyleri hakkında öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 39-55. [Google Scholar]
 24. Öztürk, E. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ed. Şahin, Ç. Ve Genç, S. Z. , Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar. İstanbul: Papillon Yayınevi. [Google Scholar]
 25. Sach, J. (2003). Teacher Professional Standards: controlling or developing teaching?, Teachers and Teaching: theory andpractice, 9(2), 175-186. [Google Scholar]
 26. Sykes, G. (2003).Wanted: A National teacher supply policy for education: The right way to meet the "highly qualified teacher" challenge. Educatıon Polıcy Analysıs Archıves, 11(33). http://epaa.asu.edu/ois/article/viewFile/261/387 , E.T: 09.11.14 [Google Scholar]
 27. Şeker, H., Deniz, S. ve Görgen, İ. (2005). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterlikleri üzerine değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 42, 237-253.  [Google Scholar]
 28. Special Field Competencies of Classroom Teacher Candidates Çanakkale Onsekiz Mart University Example [Google Scholar]
 29. Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterliliklerini yeniden düşünmek. Türk Yurdu Dergisi, 261, 37-41. [Google Scholar]
 30. TED (2009). Öğretmen yeterlikleri “Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım”. Ankara: Adım Okan Matbaacılık. [Google Scholar]
 31. Yerlikaya, O. ve Öner, Ü. (2009). Sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretimi konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu 21-23 Mayıs 2009. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi [Google Scholar]
 32. Yurdagül, H., Erdem, M. ve Seferoğlu, S. (2010). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin öğretmen yetiştiren kuramlardaki öğretim elemanlarının görüşleri, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16-18 Mayıs 2010 [Google Scholar]