International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2015, Vol. 6(2) 15-31

The Comparison of 7th Grade Students’ Scores Achieved Through Different Assessment Tools in “The Granular Structure of Matter” Unit

Cigdem Akkanat, Sevilay Karamustafaoglu & Murat Gökdere

pp. 15 - 31   |  Manu. Number: ijers.2015.005

Published online: July 01, 2015  |   Number of Views: 154  |  Number of Download: 758


Abstract

Comparative relational screening method was used in this study, in which complementary assessment tools were used to measure the 7th grade students’ success in the unit entitled “The Granular Structure of Matter”. The study was carried out with 23 participants, 7th grade students studying in Hamamözü in Amasya. The tools prepared for this study included achievement tests, diagnostic branched trees, structured grids and knowledge maps. At the end of the unit, the participants were asked to create concept maps about the concepts they had learned throughout the unit, and then these concept maps were evaluated. The differences in students’ scores achieved for various assessment tools were analyzed and it was found that there was a significant difference among all the assessment tools except for knowledge maps and concept maps. It was seen that the students were less successful in diagnostic branched trees compared to the others. Finally, some suggestions for educators were made.

Keywords: Science and technology course, 7th grade, complementary assessment tools, concept maps


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akkanat, C., Karamustafaoglu, S. & Gokdere, M. (2015). The Comparison of 7th Grade Students’ Scores Achieved Through Different Assessment Tools in “The Granular Structure of Matter” Unit. International Journal of Educational Researchers, 6(2), 15-31.

Harvard
Akkanat, C., Karamustafaoglu, S. and Gokdere, M. (2015). The Comparison of 7th Grade Students’ Scores Achieved Through Different Assessment Tools in “The Granular Structure of Matter” Unit. International Journal of Educational Researchers, 6(2), pp. 15-31.

Chicago 16th edition
Akkanat, Cigdem, Sevilay Karamustafaoglu and Murat Gokdere (2015). "The Comparison of 7th Grade Students’ Scores Achieved Through Different Assessment Tools in “The Granular Structure of Matter” Unit". International Journal of Educational Researchers 6 (2):15-31.

References
 1. Bacanak, A., Karamustafaoğlu, S., Değirmenci, S ve Karamustafaoğlu, O. (2011). Fen öğretiminde bilgi haritası kullanımı: ekosistem örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 133-145 [Google Scholar]
 2. Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2012). Geleneksel-tamamlayıcı Ölçme ve [Google Scholar]
 3. Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı. Pegem Akademi Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 4. Baştürk, R. (2011). Bütün yönleriyle SPSS örnekli Nonparametrik İstatistiksel Yöntemler (2. Baskı). Anı Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 5. Baxter, G. P., & Shavelson, R. J. (1994). Science performance assessments: Benchmarks and surrogates. International Journal of Educational Research, 21, 279-297. [Google Scholar]
 6. Buluş Kırıkkya, E. Ve Vurkaya, G. (2011). Alternatif Değerlendirme Etkinliklerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Tutumlarına Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 985-1004. [Google Scholar]
 7. Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme uygulamaları yeterlilik düzeyleri: İlk ve [Google Scholar]
 8. Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99- 114. [Google Scholar]
 9. Çetin, M. O. Ve Çakan, M. (2010). Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarının Farklı Yaklaşımlarla Ölçülmesi ve Bu Yaklaşımlara İlişkin Öğrenci Görüşleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 93-99. [Google Scholar]
 10. Çoruhlu,T. Ş., Nas, S.E. ve Çepni, S., (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Kullanmada Karşılaştıkları Problemler: Trabzon Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(1) 122- 141. [Google Scholar]
 11. Danili, E. & Reid, N. (2005). Assessment Formats: Do They Make a Difference?. Chemistry Education Research and Practice, 6(4), 204- 212. [Google Scholar]
 12. Durmuş, S., & Karakırık, E. (2005). A computer assessment tool for structural communication grid. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (4), 3-7. [Google Scholar]
 13. Fidan, M. Ve Sak, İ. M. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Teknikleri Hakkında Görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1),174- 189. [Google Scholar]
 14. Güneş, T., Dilek, N.Ş., Hoplan, M., Çelikoğlu, M. ve Demir, E.S. (2010). Öğretmenlerin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri ve Yaptıkları Uygulamalar. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya, Turkey. [Google Scholar]
 15. Janisch, C., Liu, X., Akrofi, A. (2007). Implementing alternative assessment: opportunities and obstacles. The Educational Forum, 71(3), 221-230. [Google Scholar]
 16. Johnstone, A. H., Bahar,M., Hansell, M. H. (2000). Structural communication grids: A valuable assessment and diagnostic tool for science teachers. Journal of Biological Education, 34 (2) (2000), pp. 87-89 [Google Scholar]
 17. Karamustafaoğlu, S., Çağlak, A., & Meşeci B. (2012). Alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilikleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 167-179. [Google Scholar]
 18. Karasar, N.(2014) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel yayın Dağıtım, Ankara. [Google Scholar]
 19. Karacak-Deren, Ş. (2008). İlköğretim 8. Sınıf genetik ünitesinin 5E modeline göre tasarlanan multi-medya destekli öğretiminin öğrencilerin erişi ve tutumuna etkisi.Unpublished Master thesis, Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla. [Google Scholar]
 20. Kartal, S. ve Buldur, S. (2007, Eylül). Fen öğretiminde alternatif değerlendirme tekniklerinin kullanılması durumunda öğrencilerin başarı düzeylerinin incelenmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat. [Google Scholar]
 21. Kaya, A., Balay, R. Ve Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme, uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1229-1259.  [Google Scholar]
 22. The Comparison of 7th Grade Students’ Scores Achieved Through Different Assessment Tools in “The Granular [Google Scholar]
 23. Structure of ' Matter” Unit [Google Scholar]
 24. Lawrenz, F., Huffman, D. and Welch, W. (2001). The Science Achievement of Various Subgroups on Alternative Assessment Formats, Sci Ed 85, 279-290. [Google Scholar]
 25. McClure, J. R., Sonak, B., Suen, H. K. (1999). Concept Map Assessment of Classroom Learining: Reliability , Validity and Logistical Practicality. Journal of research in science teaching . 36(4), 475-492. [Google Scholar]
 26. MEB (2014) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği, Ankara [Google Scholar]
 27. Novak, J.D. and Govin, D.B.(1984) Learning How To Learn, Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 28. Novak J. D. (1990). Concept mapping: A usefull tool for science education. Journal of Research in Science Teaching, 27(10), 937-949. [Google Scholar]
 29. Novak, J. D.& Canas, A. J. (2006), The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them, Technical Report IHMC CmapTools 2006-01, Florida Institute for Human and Machine Cognition. [Google Scholar]
 30. Okur, M. ve Azar, A. (2011). Fen Ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Tamamlayıcı Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 19(2), 387-400. [Google Scholar]
 31. Oğuz, A. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Gelişim Dosyası, Başarı Testi Ve Tutum Puanları Arasındaki İlişki. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 21, 45-59. [Google Scholar]
 32. Ruiz-Primo, M. A., & Shavelson, R. J. (1996). Problems and issues in the use of concept maps in scienceassessment. Journal of Research in Science Teaching, 33(6), 569-600. [Google Scholar]
 33. Sağlam-Arslan, A., Avcı, N., & İyibil, Ü. (2008). Fizik öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini algılama düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 115-128 [Google Scholar]
 34. Turan, N. (2010). Alternatif Değerlendirme Tekniklerinden Kavram Haritası ve Dallanmış Ağaç ile Klasik Değerlendirme Tekniklerinin Öğrenci Başarısı Açısından Karşılaştırılması (UnpublisedMaster Thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara [Google Scholar]
 35. Yeşilyurt, E. (2012). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature andHistory of Turkish or Turkic, 7(2),1183-1205.  [Google Scholar]