International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2024, Vol. 15(2) 1-15

Analysis of Astronaut and Astronomer-themed Contents in Magazine Bilim Çocuk within the Context of the Science Curriculum in Turkiye

Ilim Özden

pp. 1 - 15   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijer.2024.1041.1   |  Manu. Number: MANU-2403-15-0002.R2

Published online: June 30, 2024  |   Number of Views: 34  |  Number of Download: 80


Abstract

Recently, informal learning processes occurring outside formal educational institutions have been playing a critical role in accessing and structuring knowledge. Popular children's journals stand out for providing accessible, cost-effective, and enjoyable learning experiences for children. The aim of this study is to analyze the contents related to astronomy published in the Magazine Bilim Çocuk, a popular children's journal, between 2004 and 2024, by searching for the keywords "astronaut" and "astronomer." The analysis is conducted within the framework of the Science Curriculum in Türkiye published in 2018, focusing on units, subject areas, and specific objectives. In this paper, document analysis, and a qualitative research method were used. It covers 12 astronomy-themed contents published between August 2004 and January 2024. Data collection was carried out through TÜBİTAK's e-magazine archive. The collected data were analyzed using descriptive analysis, and the findings were evaluated by comparing them with the expectations of the science curriculum in Türkiye. The results of the study indicate that the contents related to "astronaut" and "astronomer" predominantly focus on the subject area of "Earth and the Universe" and the unit of "Solar System and Beyond." Moreover, these contents do not directly align with the specified objectives except from the 7th-grade level. The study emphasizes the need to integrate current concepts such as space, life in space, space research, space stations, spacewalks, space pollution, and gravity-free environment into the curriculum at each grade level. In conclusion, the motivation for this study originated from the historic moment when the first Turkish astronaut, Alper Gezeravcı, embarked on his journey to space on January 19, 2024, conducting 13 different experiments on the International Space Station (ISS). Considering the research findings and the initiating space journey, this study provides concrete recommendations for the science curriculum and science education in Turkey to more effectively incorporate "astronaut" and "astronomer" topics, contributing to the country's scientific and technological development.

Keywords: Astronomy, Science Curriculum in Turkiye, Magazine Bilim Çocuk, Astronaut, Alper Gezeravcı


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozden, I. (2024). Analysis of Astronaut and Astronomer-themed Contents in Magazine Bilim Çocuk within the Context of the Science Curriculum in Turkiye . International Journal of Educational Researchers, 15(2), 1-15. doi: 10.29329/ijer.2024.1041.1

Harvard
Ozden, I. (2024). Analysis of Astronaut and Astronomer-themed Contents in Magazine Bilim Çocuk within the Context of the Science Curriculum in Turkiye . International Journal of Educational Researchers, 15(2), pp. 1-15.

Chicago 16th edition
Ozden, Ilim (2024). "Analysis of Astronaut and Astronomer-themed Contents in Magazine Bilim Çocuk within the Context of the Science Curriculum in Turkiye ". International Journal of Educational Researchers 15 (2):1-15. doi:10.29329/ijer.2024.1041.1.

References
 1. Akbaba, S. A., Kökçü, Y., ve Demirel, Ş. (2018). Bilim Çocuk adlı e-dergi üzerine bir inceleme. [An Investıgatıon of E-Journal Named "Bilim Çocuk"] Tarih Okulu Dergisi (TOD), 704-728. http://dx.doi.org/10.14225/Joh1453 [Google Scholar]
 2. Alın, G., & İzgi, Ü. (2017). İlköğretim öğrencilerinin yıldızlar konusuna ilişkin kavram yanılgılarının incelenmesi. [Investigation of conceptual misconceptions about stars in primary school students.] Sosyal Bilimler Dergisi. 10(4), 202-214. [Google Scholar]
 3. Allchin, D. (2014). From science studies to scientifc literacy: A view from the classroom. Science & Education, 23(9), 1911–1932. https://doi.org/10.1007/s11191-013-9672-8 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Ardahan Kulak, H., & Bilican, K. (2023). Bilim sanat merkezinde uygulanan fen bilimleri etkinliklerinin veri işleme becerilerine göre incelenmesi. [Investigation of Science Activities regarding of Data Practice Implemented in Gifted Students Centers] Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 82-93. DOI: 10.58637/egebad.1394167 [Google Scholar]
 5. Ayas, A. (1995). Fen Bilimlerinde Program Geliştirme ve Uygulama Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: İki Çağdaş Yaklaşımın Değerlendirilmesi. [A Study on Curriculum Development and Implementation Techniques in Science Education: Evaluation of Two Contemporary Approaches.] Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155. [Google Scholar]
 6. Balkan-Kıyıcı, F., & Atabek-Yiğit, E. (2010). Sınıf duvarlarının ötesinde fen eğitimi: Rüzgar santrallerine teknik gezi. [Science Education beyond the Classroom: A Field Trip to Wind Power Plant] International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 225-243. [Google Scholar]
 7. Bakas, C., & Mikropoulos, T. (2003). Design of virtual environments for the comprehension of planetary phenomena based on students' ideas, International Journal of Science Education, 25(8), 949–967. [Google Scholar]
 8. Bayraktar, Ş. (2009). Pre-service primary teachers’ ideas about lunar phases. Journal of Turkish Science Education, 6(2).12-23. [Google Scholar]
 9. Bostan A., (2008). Farklı yaş grubu öğrencilerinin astronominin bazı temel kavramlarına ilişkin düşünceleri (Yüksek lisans tezi) [Different Age Group Students’ Ideas About Some Basic Astronomy Concepts](Master's thesis). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir [Google Scholar]
 10. Buluş-Kırıkkaya, E., & Şentürk, M. (2018). Güneş sistemi ve ötesi ünitesinde artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi. [The Impact of Using Augmented Reality Technology in The Solar System and Beyond Unit on The Academic Achievement of The Students] Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 181-189. [Google Scholar]
 11. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th Edition). New York: Routledge. [Google Scholar]
 12. Çolak, O. (2014). Astronomi dersinin öğretiminde bilgisayar destekli eğitim yönteminin öğrenci başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi). [The impact of computer-assisted instruction method on student achievement in teaching astronomy] (Master's thesis). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 13. DeBoer, G. E. (2000). Scientifc literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37(6), 582–601. https://doi.org/10.1002/1098-2736(200008)37:6%3C582::AID-TEA5%3E3.0.CO;2-L [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Dedeoğlu, H., Şahin, A. E., Ulusoy, M., & Ertem, İ. S. (2011). Çocuk dergileri üzerine bir içerik analizi: Bilim Çocuk ve National Geographic Kids. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 27-38. www.acarindex.com/pdfler/acarindex-4a49af97-8050.pdf [Google Scholar]
 15. Demir, Z. (2019). Bilim Çocuk dergisindeki konuların sosyal bilgiler dersinde kullanılması [The utilization of topics from the "Bilim Çocuk" magazine in social studies classes.] [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi. [Google Scholar]
 16. Diamandis, P., & Kotler, S. (2012). Abundance: The future is better than you think. Free Press [Google Scholar]
 17. Ecevit, T., Sarıoğlu, E., & Bunsuz, E. (2021). Bilim çocuk dergisi ’’Evde Bilim’’ köşesi etkinliklerinin fen bilimleri alanına özgü beceriler yönünden incelenmesi. [An Investigation of Activities of the “Science at Home” Column in the Journal of Science for Children in terms of Skills Specific to the Field of Science] Cumhuriyet International Journal of Education, 10(4), 1742-1762. http://dx.doi.org/10.30703/cije.908426 [Google Scholar]
 18. Ekiz, D., & Akbaş, Y. (2005). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Astronomi İle İlgili Kavramları Anlama Düzeyi Ve Kavram Yanılgıları. [Primary school 6th  grade students’ understandıng level of conceptıons related to  stronomy and mısconceptıons ] Milli Eğitim Dergisi, 165, 61- 78. [Google Scholar]
 19. Eldiven, F. (2018). Türkiye’de yayımlanan çocuk dergilerinde çocuk kimliği tasarımı: Çocuk Sesi, Gürbüz Türk Çocuğu, TRT Çocuğu, Bilim Çocuk Dergilerinin Karşılaştırmalı Analizi. [Children in children's magazines published in Turkey identıty design: child's voice, strong Turkish child, a comparison of TRT children's, Bilim Çocuk magazines analysis][Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kocaeli Üniversitesi. [Google Scholar]
 20. Emrahoğlu, N., & Öztürk, A. (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Kavramlarını Anlama Seviyelerinin ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi Üzerine Boylamsal Bir Araştırma. [A longitudinal research on the analysis of the prospective science teachers’ level of understanding the astronomical concepts and their misconceptions] Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,18(1),165–180. [Google Scholar]
 21. Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation: Developments in the application of Toulmin‘s argument pattern for studying science discourse. Science Education, 88, 915-933. [Google Scholar]
 22. Eroğlu, B., & Sağlam, H. (2020). Popüler bilim kitapları etkili bir öğretim aracı olarak kullanılabilir mi? [Can Popular Science Books Be Used as an Effective Teaching Tool?] Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(3), 656-678. https://doi.org/10.30703/cije.634928 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Hurd, P. D. (1998). Scientifc literacy: New minds for a changing world. Science Education, 82(3), 407–416. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199806)82:3%3c407::AID-SCE6%3e3.0.CO;2-G [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Gülen, S., & Demirkuş, N. (2014). “Güneş sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi. [The effects of visual material on students’achievement in "the solar system and beyond: mystery of space" unit] Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-20 [Google Scholar]
 25. Gündoğdu, T. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin astronomi konusundaki başarı ve kavramsal anlama düzeyleri ile fen dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). [Investigation of relationship between 8th grade students’ achievement and conceptual understanding levels in astronomy and attitudes towards science course] (Master's thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul [Google Scholar]
 26. Gürsoy, G. (2018). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. [Outdoor learning environments in science education] Electronic Turkish Studies, 13(11), 623-649. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13225 [Google Scholar]
 27. Kahraman O. (2006). A needs analysis to develop an astronomy program for Turkish elementary and secondary schools (Master's thesis). METU, Secondary Science and Mathematics Education, Ankara [Google Scholar]
 28. Kalkan, H., Ustabaş, R., & Kalkan, S. (2007). İlk ve orta öğretim öğretmen adaylarının temel astronomi konularındaki kavram yanılgıları. [Misconceptions of primary and secondary school teacher candidates about basic astronomy subjects.] Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 1-11. [Google Scholar]
 29. Kanlı, U. (2014). A study on identifying the misconceptions of pre-service and in-service teachers about basic astronomy concepts. Eurasia Journal of Mathematics, Science ve Technology Education,10(5), 471-479. [Google Scholar]
 30. Kaptan, A. Y., & Sürmeli, K. (2011). Çocuk dergilerinde karşılaşılan tipografi sorunları ve çözüm önerileri. [Typographical problems and solution suggestions in children’s magazines] İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(2), 183-197. [Google Scholar]
 31. Kavak, N., Tufan, Y. ve Demirelli, H. (2006). Fen teknoloji okuryazarlığı ve informal fen eğitimi gazetelerin potansiyel rolü. [Science and Technology Literacy and Informal Science Education: Potential Role of Newspapers] Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 17-28. [Google Scholar]
 32. Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. [Document analysis as a qualitative data analysis method.] Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189. [Google Scholar]
 33. Kolsto, S. D., & Ratcliffe, M. (2008). Social aspects of argumentation. In S. Erduran, ve M. P. JiménezAleixandre (Eds.), Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research (pp. 116-136). Dordrecht: Springer [Google Scholar]
 34. Kurnaz, M., & Değirmenci, A. (2012). Sınıf Seviyelerine Göre Temel Astronomi Kavramlarına İlişkin Öğrenci Algılamalarının Karşılaştırması.[ Cross-Grade Comparison of Students’ Understanding of Basic Astronomy Concepts] Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(22), 91-112. [Google Scholar]
 35. Kuyucu, M. (2018). Çocuk dergileri ve reklam: Türkiye’de yayınlanan çocuk dergilerinde kullanılan reklamlara yönelik bir inceleme. [Children's magazines and advertising: an analysis for the advertisements used ın children's magazine published in Turkey] Sosyal Bilimler Dergisi, 3(8), 145-170 [Google Scholar]
 36. Küçüközer, H. (2008). The effects of 3D computer modelling on conceptual change about seasons and phases of the Moon. Physics Education, 43(6), 632-636. [Google Scholar]
 37. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (2nd Edition). California: Sage Publications [Google Scholar]
 38. Millî Eğitim Bakanlığı (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. [Primary school science curriculum.] Ankara [Google Scholar]
 39. Minas, R., & Gündoğdu, K. (2013). Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ait bazı kavramlara yönelik metaforik algılarının incelenmesi. [Investigation of Secondary School Students’ Metaphorical Perceptions Related to Some Concepts in Science and Technology Lesson] Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 67-77. [Google Scholar]
 40. Norris, S. P., & Phillips, L. M. (2003). How literacy in its fundamental sense is central to scientifc literacy. Science Education, 87(2), 224–240. https://doi.org/10.1002/sce.10066 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. NRC. (1996). National science education standards. National Academies Press [Google Scholar]
 42. OECD. (2006). Assessing scientifc, reading and mathematical literacy: A framework for PISA 2006. [Google Scholar]
 43. O’Neill, D. K., & Polman, J. L. (2004). Why educate ‘‘little scientists?’’ examining the potential of practice-based scientific literacy. Journal of Research in Science Teaching, 41(3), 234–266. [Google Scholar]
 44. Orbay, M., & Gökdere, M. (2006, Eylül). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği adaylarının temel astronomi kavramlarına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi, [Determining the knowledge levels of science and classroom teacher candidates regarding basic astronomy concepts.] VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2006, Gazi Üniversitesi, Ankara [Google Scholar]
 45. Patton, M. Q. (2014). Qualitative Research & Evaluation Methods. In Sage (4th ed.). SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.1590/s1415-65552003000200018 [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Pembegül, B. N. (2019). Tübitak tarafından çocuklara yönelik yayımlanan popüler bilim dergilerinin çocuk hakları açısından incelenmesi. [Examination of Popular Science Magazines Published by TÜBİTAK for Children in Terms of Children's Rights, Hacettepe University, Graduate Schoolof Health Sciences, Program of Child Development and Education,] Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 47. Pena, B. M., & Quilez, M. J. G. (2001). The importance of images in astronomy education, International Journal of Science Education, 23(11), 1125-1135 [Google Scholar]
 48. Seager, S. (2010). Exoplanet atmospheres: Physical processes. Princeton University Press [Google Scholar]
 49. Shamos, M. H. (1995). The myth of scientifc literacy. Rutgers University Press. [Google Scholar]
 50. Spudis, P. D. (2016). The value of the Moon: How to explore, live, and prosper in space using the Moon's resources. Smithsonian Books. [Google Scholar]
 51. Starakis, J., & Halkia, K. (2010). Primary school students‟ ideas concerning the apparent movement of the moon, Astronomy Education Review, 9(1). [Google Scholar]
 52. Şahin, C. T., & Say, Ö. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Okur Yazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. [Investigation of scientific literacy levels of elementary students] Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 6(11), 223-240. [Google Scholar]
 53. Trumper, R. (2006). Teaching future teachers basic astronomy concepts-seasonal changes-at a time of reform in science education. Journal of Research of Science Teaching, 43(9), 879-906. [Google Scholar]
 54. Yavuzoğlu, Ç., & Pektaş, M. (2020). Süreli çocuk yayınlarındaki fen bilimleri içeriklerinin bilim tarihi açısından incelenmesi. [Investigation of Science Content in Periodical Children's Publications in Terms of Science History] Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 4(1), 1-16. [Google Scholar]
 55. Yılmaz, E., & Laçin Şimşek, C. (2017). “Güneş sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” öğretmenler bu üniteyi nasıl işliyor? [“The Solar System and Beyond” How Teachers Teaching This Unit?] Sakarya University Journal of Education, 7(2), 252-267. [Google Scholar]
 56. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. [Qualitative research methods in the social sciences.] Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınları. [Google Scholar]
 57. Yıldız, D., & Karaca, Ş. (2020). Çocuk dergileri üzerine bir inceleme. [An Investigation on Children’s Magazines] Journal of Language Education and Research, 6(2), 455-477. https://doi.org.10.3144/jlere.719097 [Google Scholar]
 58. Zeilik, M., Schau, C., & Mattern, N. (1998). Misconceptions and their change in university astronomy courses, The Physics Teacher, 36, 104-107. [Google Scholar]
 59. Zubrin, R. (1996). The case for Mars: The plan to settle the red planet and why we must. Free Press. [Google Scholar]