International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2010, Vol. 1(3) 103-121

The Examination of the Attitudes of Students Enrolled from the 3rd to 8th Year towards Mathematics

Oben KANBOLAT, Mehmet BEKDEMİR & Fatih BAŞ

pp. 103 - 121   |  Manu. Number: ijers.2010.015

Published online: December 01, 2010  |   Number of Views: 241  |  Number of Download: 655


Abstract

This study was carried out in order to determine how students’ attitudes towards mathematics changed according to their school and grade levels, and to examine which factors affected students’ attitudes from the views of students and teachers. This study was conducted with 698 primary third to eighth grade students, 367 of whom were male and 331 of whom were female and 6 mathematics teachers studying in those schools. Data of the study were collected by means of two instruments, Mathematics Attitudes Scale (MAS) and semi-structured interview. Obtained data were analyzed both statistically and descriptively. At the end of the study, it was observed that there is a meaningful difference in students’ attitudes towards mathematics according to schools. In addition, it was observed that attitudes of students enrolled to primary schools which consist of 3rd, 4th and 5th grades are meaningfully more positive than the attitudes of students enrolled to secondary schools consisting of 6th, 7th and 8th grades. In spite of this, it was found that there has not occurred a meaningful difference among 3rd, 4th and 5th grade students’ attitudes and 6th, 7th and 8th grade students’ attitudes in the same way. Finally, according to students and teachers factors affecting attitudes towards mathematics are teacher, friend, individual characteristics, family, mathematics issues, achievement and perception of mathematics difficulty and its importance.

Keywords: Attitudes towards mathematics, mathematics education, mathematics achievement.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
KANBOLAT, O., BEKDEMIR, M. & BAS, F. (2010). The Examination of the Attitudes of Students Enrolled from the 3rd to 8th Year towards Mathematics. International Journal of Educational Researchers, 1(3), 103-121.

Harvard
KANBOLAT, O., BEKDEMIR, M. and BAS, F. (2010). The Examination of the Attitudes of Students Enrolled from the 3rd to 8th Year towards Mathematics. International Journal of Educational Researchers, 1(3), pp. 103-121.

Chicago 16th edition
KANBOLAT, Oben, Mehmet BEKDEMIR and Fatih BAS (2010). "The Examination of the Attitudes of Students Enrolled from the 3rd to 8th Year towards Mathematics". International Journal of Educational Researchers 1 (3):103-121.

References
 1. Aiken, L. R. (1970). Attitudes towards mathematics. Review of Educational Research, 40(4), 551-596. [Google Scholar]
 2. Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 3. Akgün, L. (2002). Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme faktörleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 4. Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248. [Google Scholar]
 5. Aksu, M. (1985). Ortaöğretim kuramlarında matematik öğretimi ve sorunları. Ankara: T.E.D.Yayınevi Öğretim Dizisi, No:3,Yorum-Basın Ltd. Şti. [Google Scholar]
 6. Aktümen, M. ve Kaçar, A. (2008). Bilgisayar cebir sistemlerinin matematiğe yönelik tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 13-26. [Google Scholar]
 7. Alkan, H., Bukova Güzel, E. ve Elçi, A. N. (2004, Temmuz). Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarında matematik öğretmenlerinin üstlendiği rollerin belirlenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. [Google Scholar]
 8. Altun, M. (1995). İlkokul 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme davranışları üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 9. Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 183-190. [Google Scholar]
 10. Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi. [Google Scholar]
 11. Baroody, A. J. (1987). Children's mathematical thinking; A developmental framework for preschool, primary, and special education teachers. New York: Teachers College, Columbia University. [Google Scholar]
 12. Başar, M., Ünal, M. ve Yalçın, M. (2002, Eylül). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik [Google Scholar]
 13. korkusunun nedenleri. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTU, Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 14. Baykul, Y. (1990). İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına Kadar Matematik ve Fen Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Yerleştirme Sınavındaki Başarı ile İlişkili Olduğu Düşünülen Bazı Faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları. [Google Scholar]
 15. Bekdemir, M. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarındaki matematik kaygısının nedenleri ve azaltılması için önerileri (Erzincan Eğitim Fakültesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 131-144. [Google Scholar]
 16. Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için Matematik Kaygı Ölçeği. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448. [Google Scholar]
 17. Bloom, B. J. (1998). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (D. A. Özçelik, Çev.). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 18. Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education. Boston: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 19. Bulut, S., Yetkin, İ. E. ve Sazak, S. (2002). Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 21-28. [Google Scholar]
 20. Cai,J., Mayer.J.C. & Wong.N. (1997). Parental Roles in Student’s Learning of Mathematics. Annual Meeting of American Educational Research Association.2-21. Retrieved October 19, 2009, from http://www.eric. ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED412087. [Google Scholar]
 21. Dane, A., Doğar, Ç. & Balkı, N. (2004). İlköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarının değerlendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-18. [Google Scholar]
 22. Dursun, Ş. Ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler. Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230. [Google Scholar]
 23. Ekizoğlu, N. ve Tezer, M. (2007). The relationship between the attitudes towards mathematics [Google Scholar]
 24. and the success marks of primary school students. Cypriot Journal of Educational Sciences, 1(2), 43¬57. [Google Scholar]
 25. Ersoy Y. (2003) Teknoloji destekli matematik eğitimi-1: Gelişmeler, politikalar ve stratejiler. İlköğretim-Online 2 (1), 18-27. [Google Scholar]
 26. Gür, H. & Seyhan, G. (2006). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde aktif öğrenmenin öğrenci başarısı üzerine etkisi. BAÜFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 17-27. [Google Scholar]
 27. Güven, Y. (2001). İlköğretimde (4-5) öğrencilerinin matematik dersi ile ilgili olarak görüşlerine ve kendini yeterli görme düzeyine ilişkin bir ön çalişma. S.D.Ü. Burdur Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 102-112. [Google Scholar]
 28. Harman, A. ve Akın, M. F. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin matematik dersinin öğretim şekli üzerine bir değerlendirme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(18), 124-130. [Google Scholar]
 29. Kabaca, T. & Erdoğan, Y. (2007). Fen bilimleri, bilgisayar ve matematik eğitimi alanlarindaki tez çalişmalarinin istatistiksel açidan incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 54-63. [Google Scholar]
 30. Kaban, İ. (2006). MEB 2004 eğitim programı çerçevesinde ilköğretim I. kademede okutulan matematik kitaplarında yapılan değişikliklerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeye katkısı üzerine. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 31. Kandemir, M. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının temel matematik dersine ilşkin tutumları ve kavram öğrenim düzeyleri. Erzincan Eöitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 13-32. [Google Scholar]
 32. Kennedy, L. M. & Tipps, S. (1991). Guiding children ’s learning of mathematics. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company. [Google Scholar]
 33. Koca Özgün, S. A. & Şen, A.İ. (2006). Orta öğretim öğrencilerinin matematik ve fen derslerine yönelik tuutmlarının nedenleri. Eurasian Journal of Educational Research, 23, 137-147. [Google Scholar]
 34. McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry. London: Pearson (Sixth Edition). [Google Scholar]
 35. MEB, (2005). İlköğretim okulu matematik dersi 6-8 sınıflar öğretim programı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığ: Ankara. [Google Scholar]
 36. Melancon, J. G., Thompson, B. & Becnel, S. (1993). How elementary school student think about mathematics. Annual Meeting of the Southwest Educational Research Association, 2-18. [Google Scholar]
 37. Moralı, S., Köroğlu, H. ve Çelik, A. (2004). Buca eğitim fakültesi matematik öğretmen adaylarının soyut matematik dersine yönelik tutumları ve rastlanan kavram yanılgıları. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24(1),161-175. [Google Scholar]
 38. Nazlıçiçek, N., & Erktin, E. (2002). İlköğretim matematik öğretmenleri için kısaltılmış matematik tutum ölçeği. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 860-865. [Google Scholar]
 39. Peker, M.& Mirasyedioğlu, Ş. (2007). Pre-service elementary school teachers’ learning styles and attitudes towards mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 21-26. [Google Scholar]
 40. Reyes, L. H. (1984). Affective Variables and Mathematics Education. The Elementary School Journal, 84(5), 558-581. [Google Scholar]
 41. Samuelsson, J. & Granström, K. (2007). Important prerequisites for students’ mathematical achievement. Journal of Theory andPractice in Education, 3(2), 150-170. [Google Scholar]
 42. Serin, O. (2004, Temmuz). Öğretmen adaylarının problem çözme becerisi ve fene yönelik tutum ile başarıları arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. [Google Scholar]
 43. Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-96. [Google Scholar]
 44. Telese, J.A. (1997, January). Hispanic Students’ Attitudes Toward Mathematics And Their Classroom. Annual Meeting of the Southwest Educational Research Association. 2-37. Retrieved June 19, 2009, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED407256. [Google Scholar]
 45. Turanlı, N., Keçeli, V. ve Türker, N. K. (2007). Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları. BAÜFBEDergisi, 9(2), 135-149. [Google Scholar]
 46. Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-149. [Google Scholar]
 47. Ünlü, E. (2007). İlköğretim okullarındaki üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve ilgilerinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimle Dergisi, 19, 129-148. [Google Scholar]
 48. Weissglass, J. (2002). Inequity in mathematics education: Questions for educators. The Mathematics Educator, 12(2), 34-39. [Google Scholar]
 49. Yenilmez, K ve Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazırbulunuşluk düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542. [Google Scholar]
 50. Yenilmez, K. & Can, S. (2006) Matematik öğretimi dersine yönelik görüşler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 47-59. [Google Scholar]
 51. Yenilmez, K. ve Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilikşi üzerine bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 132-146. [Google Scholar]
 52. Yıldırım, K. (2006). Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki erişilerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 301-315. [Google Scholar]
 53. Yıldız, S. (2006). Üniversite sınavına hazırlanan dershane öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]