International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2018, Vol. 9(1) 1-11

The Relation Between Elementary School Students' Science Success and Science Attitude, Anxiety, Interest

Şafak Uluçınar Sağır

pp. 1 - 11   |  Manu. Number: MANU-1710-26-0001

Published online: March 31, 2018  |   Number of Views: 118  |  Number of Download: 709


Abstract

Science course  for  students  is  the first step in science for them. This  study has been done to find out the relation between students’ success in science lessons and interest, attitude and anxiety towards the science. The correlational survey method was used in this research. The universe of the study is the 4th grade students attending to the elementary schools in Amasya City in 2016-2017 academic  year and the sample consists of 211 students. The Unit Light and Sound Achievement Test, The Scale of Interest Towards Science, The Scale of Anxiety towards Science, The Scale of Attittude towards Science and the personal information form are the data collecting tools. The data was analysed in the SPSS 20.0 programme. It has been found out in the analyses the students’ success, attittudes and interests are over average, their anxiety is low. No meaningful difference in terms of gender has been found out in the student achievement, attittude, anxiety and the interest. It has been concluded that decrasing students’ anxiety towards the science will increase their attitude and achievements. Regression equation was developed for the study. The class teachers are suggested that enlarging the students’ field of interest  by applying different activities during science course can change their anxiety and attittude towards science.

Keywords: Science succes, science attitude, science anxiety, science interest


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sagir, S.U. (2018). The Relation Between Elementary School Students' Science Success and Science Attitude, Anxiety, Interest. International Journal of Educational Researchers, 9(1), 1-11.

Harvard
Sagir, S. (2018). The Relation Between Elementary School Students' Science Success and Science Attitude, Anxiety, Interest. International Journal of Educational Researchers, 9(1), pp. 1-11.

Chicago 16th edition
Sagir, Safak Ulucinar (2018). "The Relation Between Elementary School Students' Science Success and Science Attitude, Anxiety, Interest". International Journal of Educational Researchers 9 (1):1-11.

References

  Altınok, H. (2005). Cinsiyet ve başarı durumlarına göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, 17, 81-91.

  Anıl, D. (2009). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (pisa)’nda türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 34 (152), 15-34.

  Arıcı, İ. (2007). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler (Ankara örneği).Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara

  Atabek, E. (2000). Bizim Duygusal Zekâmız (2. baskı). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

  Balım, A.G., Sucuoğlu, H. & Aydın, G. (2009). Fen ve teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 33-41.

  Connolly, C., Murphy, E.  &  Moore, S. (2009). Programming anxiety amongst computing students – a key in the retention debate?IEEE Transactions on Education, 52 (1), 52-56.

  Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (5. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

  Daniels, J. (1983). Science anxiety (Book). Personnel & Guidance Journal, 62 (4), 248.

  Dieck, A. P. (1997). The effect of a newsletter on childrens’ interest in an attitude toward science retrievedfrom http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/1384031 on 19 January 2008

  Doğru, M. & Güzeller, C. O. (2011). Development of science anxiety scale for primary school students, Soc. Indic Res., 109-189.

  Durmaz, H. & Ozyıldırım H. (2005). İlkoğretim birinci kademe oğrencilerinin fen bilgisi dersi ve fen bilimlerine ilişkin tutumlarının incelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 30 (323), 25-31.

  Eke, C. (2010). Öğrencilerin fen bilimleri konularına yonelik ilgisi.International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya.

  Geban, O, Ertepınar, H, Yılmaz, G, Atlan, A. & Şahbaz, O. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi, I. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

  George, R. (2006). A Cross-domain analysis of change in students’ attitudes toward science and attitudes about the utility of science. International Journal of Science Education 28 (6),571–589.

  Gömleksiz , M.N & Yüksel, Y. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ilişkin kaygıları (Elazığ ili örneği), Doğu  Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3, 71-81.

  Guven Yıldırım, E. & Koklukaya, A.N. (2016). İlk ve ortaokul oğrencilerinin fen konularına yonelik ilgi duzeylerinin belirlenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-22.

  Harty, H. &Beall, D. (1984). Toward the development of a children’s science curiosity measure. Journal of Research in ScienceTeaching, 21(4), 425-436.

  İlhan, C. (2014). Sq3r akıcı okuma stratejisinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarıları, problem çözme becerileri ve fen tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir. 

  Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar.10. Baskı, Sosyal Psikoloji Dizisi:1, İstanbul: Evrim Basım Yayım ve Dağıtım Yayımcılık.

  Koballa, T. R., (1988). Attitude and related concepts in science education. Science Education, 72, 115 126.

  Kocaman, A. (2008). Ailenin sosyokültürel ve sosyoekonomik durumunun öğrencinin okul başarısına etkisi: İnönü EML örneği. Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.

  Koran, J.J. & Longino, S.J. (1982). Curiosity and children's science learning. Science and Children, 20, 18-19.

  Laçin-Şimşek, C. (2007). Öğrenciler fen ve teknoloji dersinde ne öğrenmek istiyorlar?.VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Kongresi, Eskişehir. Bildiriler Kitabı, 39-42.

  LaçinŞimşek, C. & Nuhoğlu, H. (2009). Fen konularına yönelik geçerli ve güvenilir bir ilgi ölçeği geliştirme, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  18, 28-41.

  Laukenmann, M., Bileicher, M., Fu, S., Glaser-Zikuda, M., Mayring, P. & Von Rhöneck, C., (2003). An investigation of the influence of emotional factors on learing in physics instruction. International Journal of Science Education, 25 (4), 489–507.

  Lazarus, M. M. (1974). Some personal speculations. Education Digest, 39(7), 51–54.

  Martinez, A. (2002). Student achievement in science: A longitudinal look at individual and school differences. Retrieved from  http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3055869 on 19 January 2008.

  Ministry of Education (MoNE), (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4.-5.Sınıflar) Öğretim Programı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara.

  Özer, Y., & Anıl, D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 313-324.

  Özyalçın Oskay, Ö. Erdem, E. & Yılmaz A. (2009). Kimya laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin kimyaya yönelik tutum ve başarılarına etkisi üzerine bir çalışma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (27), 222-321.

  Polat, S. (2009). Akademik başarısızlığın toplumsal eşitsizlik temelinde çözümlenmesi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 7 (25), 46-61.

  Salta, K. & Tzougraki, C. (2004). Attitudes toward chemistry among 11th grade students in high schools in Greece. Science Education, 88, 535–547.

  Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler:  bir meta-analiz çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (3), 609-627.

  Uluçınar Sağır, Ş.(2012). Examination of the relationship between the primary school students’ attitude towards science and anxiety towards science. Journal of Baltic Science Education, 11 (2) 127-141.

  Wang, D. B. (2004). Family background factors and mathematic ssuccess: A comparison of Chinese and US students. International Journal of Educational Research, 41, 40-54.

  Yaman, S. & Öner, F. (2006). İlkoğretimOğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Bakış Acılarını Belirlemeye Yonelik Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 339-346.

  Yalvaç, B. & Sungur, S. (2000). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuar derslerine karşı tutumlarının incelenmesi,.DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 56-64.

  Yıldırım, İ.,Gençtanırım, D., Yalçın, İ & Baydan, Y. (2008). Academic achievement, perfectionism and social support as predictors of test anxiety. H. U. Journal of Education, 34, 287–296.