International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2014, Vol. 5(1) 1-9

The Rate of Burnout of Elementary School Teachers and Elementary Mathematics Teachers

Sezgin Bilgen & Salih Zeki Genç

pp. 1 - 9   |  Manu. Number: ijers.2014.001

Published online: March 01, 2014  |   Number of Views: 148  |  Number of Download: 639


Abstract

The aim of this study is to examine the exhaustion levels of the elementary school teachers and the elementary mathematics teachers according to gender, marital status, seniority and type of school graduated. The study involved 80 female, 59 male teachers. The sample of teachers from Canakkale province provided data for the study. Survey method was used for this study. To measure burnout level of teachers in the sample we have used Personal Information Form and Maslach’s Burnout Inventory. The inventory demonstrated to examination variables related burnouts which emotional exhaustion, reduced personal accomplishment and depersonalization subscales. Data were analyzed using the statistical program SPSS 19. The data obtained from the research was tested by Normality Tests, Mann-Whitney-U Test and Kruskal-Wallis Test. It was seen that burnout levels do not differ according to their gender, marital status, seniority and type of school they had graduated. On the basis of departments it was found out that both elementary school teachers’ exhaustion levels and elementary mathematics teachers’ exhaustion levels were medium

Keywords: burnout, teachers, Maslach Burnout Inventory


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bilgen, S. & Genc, S.Z. (2014). The Rate of Burnout of Elementary School Teachers and Elementary Mathematics Teachers. International Journal of Educational Researchers, 5(1), 1-9.

Harvard
Bilgen, S. and Genc, S. (2014). The Rate of Burnout of Elementary School Teachers and Elementary Mathematics Teachers. International Journal of Educational Researchers, 5(1), pp. 1-9.

Chicago 16th edition
Bilgen, Sezgin and Salih Zeki Genc (2014). "The Rate of Burnout of Elementary School Teachers and Elementary Mathematics Teachers". International Journal of Educational Researchers 5 (1):1-9.

References
 1. Akçamete, G., Kaner, S. & Sucuoğlu, B. (1998). Engelli ve normal çocuklarla çalışan öğretmenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Altıncı Ergonomi Kongresi. Ergonomi ve Yaşam Kalitesi: Bildiriler. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 1-28. [Google Scholar]
 2. Baltaş, A. & Baltaş Z. (1993). Stres ve başa çıkma yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 3. Baysal A. (1995). Lise ve dengi okul öğretmenlerinde meslekte tükenmisliğe etki eden faktörler. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 4. Çelikkaleli, Ö. (2011). Yetişkin eğitimcisi öğretmenlerin tükenmişlik ve mesleki yetkinliklerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 38-53. [Google Scholar]
 5. Çimen, S. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik yaşantıları ve yeterli algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. [Google Scholar]
 6. Dursun, S. (2000). Öğretmenlerde tükenmişlik ile yükleme biçimi, cinsiyet, eğitim düzeyi ve hizmet süresi değişkenleri arasındaki yordayıcı ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon. [Google Scholar]
 7. Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. [Google Scholar]
 8. Freudenberger, H. J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159-165. [Google Scholar]
 9. Girgin, G. (1995). İlkokul öğretmenlerinde meslekten tükenmişliğin gelişimini etkileyen değişkenlerin analizi ve bir model önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 10. Gündüz, B. (2004). Öğretmenlerde tükenmişliğin akılcı olmayan inançlar ve mesleki bazı değişkenlere göre yordanması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 11. Gündüz, B. (2005). İlköğretim öğretmenlerinde tükenmişlik. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 152-166. [Google Scholar]
 12. Güneri, Y., & Özdemir, Y., (2003). Sınıf yönetiminde özyeterliğin, medeni durumun, cinsiyetin ve öğretmenlik deneyiminin öğretmen tükenmişliğindeki rolü. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri. 09-11 Temmuz, Malatya İnönü Üniversitesi. [Google Scholar]
 13. Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 14. Kayabaşı, Y. (2008). Bazı değişkenler açısından öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 191-212, Ankara. [Google Scholar]
 15. Kırılmaz, A. Y., Çelen, Ü. & Sarp, N. (2003). İlköğretimde çalışan bir öğretmen grubunda tükenmişlik durumu araştırması. İlköğretim On-Line, 2(1), 2-9. [Google Scholar]
 16. Küçüksüleymanoğlu, R. (2007). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının tükenmislik düzeyleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(28), 101-112. [Google Scholar]
 17. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1985). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-131. [Google Scholar]
 18. Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). The Maslach Burnout Inventory (MBI). Third edition, Consulting Psychologists Press. [Google Scholar]
 19. Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review Psychology, 52, 397-422. [Google Scholar]
 20. Oruç, S. (2007). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi (Adana İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 21. Özmen, H. , (2001). Görme engelliler okullarında görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri. [Google Scholar]
 22. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 23. Sucuoğlu, B. & Kuloğlu-Aksaz, N. (1996). Özürlü çocuklarla çalışan öğretmenlerde tükenmişliğin değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 10(36), 44-60. [Google Scholar]
 24. Teltik, H. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterlik algılarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleriyle ilişkisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 25. Torun, A. (1995). Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek ilişkileri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 26. Tuğrul, B. & Çelik, E. (2002). Normal çocuklarla çalışan anaokulu öğretmenlerinde tükenmişlik. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 12-22. [Google Scholar]
 27. Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki tükenmişlik, görülen psikolojik belirtiler ve başaçıkma davranışları. Y ayınlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]