International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2021, Vol. 12(3) 52-59

The Effect of Creative Nutritional Meals on Achieving a Balanced and Sufficient Nutritional Habit

Mehmet Gökçe, Nida Bayındır

pp. 52 - 59   |  Manu. Number: ijers.2021.015

Published online: September 30, 2021  |   Number of Views: 216  |  Number of Download: 406


Abstract

School-age is the period in which children's physical, social, emotional, mental, and aesthetic development is experienced most intensely. In particular, a balanced and healthy diet is essential for growth and development. The inability of children to get enough of these essential nutrients will negatively affect both their growth and development and their academic success. During this period when basic habits are acquired, it is a big problem for students to choose food, not to eat the food they need, or to eat one type and with excessive portions. According to preservice teachers, it was investigated what aesthetic and attractive forms can be used to increase the taste of a standard nutritious meal, make it healthier, and ensure its consumption. The study tried to determine the predictions of Eskişehir Osmangazi University (ESOGÜ) senior class preservice primary teachers on creative nutrition meals in the 2019-2020 academic year. According to the research findings, preservice teachers think that for students to eat their nutritional meals, these meals should be given by using more popular meals, while the items in the mandatory food group should be creatively prepared. They also think that to make the nutrients attractive, they should combine creative/aesthetic forms using items that attract the child's interest.

Keywords: Nutrition, food styling, healthy eating, creativity


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gokce, M. & Bayindir, N. (2021). The Effect of Creative Nutritional Meals on Achieving a Balanced and Sufficient Nutritional Habit . International Journal of Educational Researchers, 12(3), 52-59.

Harvard
Gokce, M. and Bayindir, N. (2021). The Effect of Creative Nutritional Meals on Achieving a Balanced and Sufficient Nutritional Habit . International Journal of Educational Researchers, 12(3), pp. 52-59.

Chicago 16th edition
Gokce, Mehmet and Nida Bayindir (2021). "The Effect of Creative Nutritional Meals on Achieving a Balanced and Sufficient Nutritional Habit ". International Journal of Educational Researchers 12 (3):52-59.

References

  Aytekin, Ö. K. (2013). Aile İçi Etkileşim ve Masallar ile Desteklenmiş Beslenme Eğitiminin 5-6 Yaş Çocukların Beslenme Biçimlerine Etkisinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

  Baysal, A., (2012). Beslenme, 15. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara

  Belderson, P, Harvey, I, Kimbell, R, O’Neill, J, Russell, J, & Barker, E, M, (2003). Does breakfast-club attendance affect schoolchildren’s nutrient intake? A study of dietary intake at three schools. British Journal of Nutrition, 90, 1003-1006.

  Cebirbay, M. A. & Aktaş, N. (2016). Okul Öncesi Kurumlara Devam Eden 4-6 Yaş Grubu Çocukların Kahvaltı Alışkanlıkları ve Ebeveynlerinin Beslenme Bilgilerinin Belirlenmesi. H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-11.

  Çetin, K, N, (2019). Kreşlerde Uygulanan Menüler ve Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

  Deleş, B, (2019). Çocukluk Çağı Obezitesi, H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(1), 17-31.

  Demirezen, E., & Coşansu, G., (2005). Adölesan Çağı Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Sted, 14(8), 174-178

  Dikmen, D., (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Davranışları ve Televizyon Reklamları (Üç İlköğretim Okulu Örneği-Keçiören). Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Dilber, A, & Dilber, F, (2018). Çocukların beslenme alışkanlıklarına gıda reklamlarının etkisi: Karaman ili alan araştırması, Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 150-178.

  Garipağaoğlu, M, & Özgüneş, N, (2008). Okullarda Beslenme Uygulamaları, Çocuk Dergisi, 8(3), 152-159.

  Işkın, M, & Sarıışık, M, (2017). Öğrencilerin Besin Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 33-42.

  Karataş, H. & Törnük, F. (2016). Geleneksel Gıdaların Okul Çağı Çocuklarının Beslenmesindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD), 37(3), 292-302.

  Keskin, M., (2009). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Öğrencilere Verilen Beslenme Eğitiminin Besin Tüketimlerine Etkisinin Araştırılması. Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

   

  Köroğlu, S. (2009). Okulöncesi Dönem 4-6 Yaş Arası Çocuklarda Aileden Kaynaklanan Beslenme Bozukluklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

   

  Kutlu, R., & Çivi, S., (2009). Özel Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıklarının ve Beden Kitle İndekslerinin Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 14(1), 18-24

  Küren, M, 2019. Ebeveynlerin Çocuk Beslenmesine Yönelik Genel Görüşleri İle Kendi Çocuklarının Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yakındoğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Lefkoşa.

  Mahoney, C, R, Taylor, A, H, Kanarek, B, R, & Samuel, P, (2005). Effect of breakfast composition on cognitive processes in elementary school children, Physiology and Behavior, 85, 635-645.

  Meydanlıoğlu, A, (2016). Çocukların besin tüketimi ve beslenme davranışlarının akademik başarıya etkisi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 368-376.

  Müftüoğlu, O, (2003). Yaşasın Hayat, Doğan Kitapçılık, İstanbul.

  Orhan, A, & Çelik, İ, (2014). İlköğretim okulu öğrencilerinin kahvaltı alışkanlıkları ve okul kantini ile ilişkilerinin belirlenmesi, Akademik Gıda Dergisi, 12(1), 51-56.

  Pazarlı, A., (2008). Kırsal Alanlarda Eğitim Gören İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Beslenme Algı-Bilgi Düzeylerinin Tespiti ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. İlköğretim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kars: Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Sivri, B. B, & Özpulat, F, (2015). İlkokuldaki Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları ve Annelerinin Beslenmeye İlişkin Bilgi Düzeyi, Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 7,20-41

  Süoğlu, Ö. D., (2004). Çocukluk Çağında Beslenme: Okul Çocuğunun Beslenmesi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi, 41, 157-164

  Süzek, H., & Arı, Z., (2010). Muğla Merkez Köylerinde Yaşayan 6-15 Yaş Okul Çocuklarında Beslenme Alışkanlıkları, Kilo Fazlalığı ve Obezite Prevalansı. Yeni Tıp Dergisi, 27, 22-28

  Şahin, K, M, Çoban, E, A, & Karaman, G, N, (2018). Okulöncesi Öğretmenlerinin Medyanın Çocukların Beslenme Alışkanlıkları ve Bozuklukları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bakış Açıları, İlköğretim Online, 17(1), 125-142.

  Şanlıer, N, & Yabancı, N, (2005). Gençlerde Obezitenin Kan Lipitleri ve Homosistein Düzeyine Etkisi, Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 1(10), 58-61.

  Şimşek, I, Yabancı, N, & Turan, Ş, (2009). Okul Çağı Çocuklarının Beslenme Çantalarının Değerlendirilmesi, Aile ve Toplum, 11(5),99-110.

  Turan, T. (2016). Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların (3-6 Yaş) Beslenme Alışkanlıklarının, Beden Kitle İndekslerine ve Beslenme Kaynaklı Sağlık Sorunu Yaşamalarına Etkisini İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

  Türkiye Çocukluk Çağı (İlkokul 2. Sınıf Öğrencileri) Şişmanlık Araştırması (Cosı-Tur). (2016). Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1080, Ankara 2017. Https://Hsgm.Saglik.Gov.Tr/Depo/Haberler/Turkiye-Cocukluk-Cagi-Sismanlik/Cosı-Tur-2016-Kitap.Pdf

  Uçuk, C, (2017). Gastronomide Tabak Tasarım Teknikleri ve Yenilikçi Sunum Anlayışları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

  Uçuk, Ç, & Ozkanlı, O, (2017). Gastronomi Turizmi: Tabak Presentasyonunun Gastronomi Turizmindeki Yeri, Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 51-54.

  Üzgün, E. C. (2017). Çocuklara besin tüketme alışkanlığı kazandırma üzerine deneysel bir çalışma (sebze tüketimi) (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü).

  Valeria, F, Eugenia, B, Florencia, W, Alajandra, F, & Marcela, J, M, (2013). Breakfast habit and quality in students from two public primary schools in the city of Santa Fe. Arc Argent Pediatr, 111(6), 502-507.

  Yılmaz, M. V. (2011). Ankara’daki Üç Anaokulunda Uygulanan Menülerin Değerlendirilmesi, Çocukların Yemeklere İlişkin Tercihleri ve Memnuniyet Durumları, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Salık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

  Yılmazbaş, P, & Gökçay, G, (2018). Çocukluk Çağı Obezitesi ve Önlenmesi, Çocuk Dergisi, 18(3), 103-112.